Các chứng nhận / Certification

Hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất

ISO 9001: 2015     Hệ thống quản lý chất lượng

                               Quality management system

ISO 14001: 2015   Hệ thống quản lý môi trường

                                            Environmental management system

                                     ISO 45001: 2018  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

                                                                        Occupational Health and Safety management system

                               ISO HACCP           Phân tích nguy cơ và các điểm kiểm soát giới hạn

                                                                   Hazard analysis and critical control points – HACCP